Other Issues : Previous Next
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2010 , Vol 16 , Issue 6
Articles
Comparison of Two Different Media for in vitro Production of Dog Embryos
Pages 897-902 DOI : 10.9775/kvfd.2010.1845

Use of GnRH Agonist (Desloreline) in Combination with PGF2 on the Termination of Pregnancy in Bitches
Pages 903-908 DOI : 10.9775/kvfd.2010.1851

Tropikal Theileriozisli Sığırlarda Klinik, Hematolojik ve Bazı Biyokimyasal Parametreler ile Serum Kobalt ve B12 Vitamin Düzeyleri
Pages 909-913 DOI : 10.9775/kvfd.2010.1869

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Larvalarında Canlı ve Granül Yem Kullanımı: Büyüme Performansının Karşılaştırılması
Pages 915-920 DOI : 10.9775/kvfd.2010.1875

Leptin Gene Polymorphisms in Native Turkish Cattle Breeds
Pages 921-924 DOI : 10.9775/kvfd.2010.1883

Vejetasyonun Farklı Dönemlerinde Biçilen Macar Fiği Buğday Karışımının Besin Madde Kompozisyonu, Rumende Yıkılım Özellikleri, in vitro Sindirilebilirlik ve Rölatif Yem Değerinin Belirlenmesi
Pages 925-931 DOI : 10.9775/kvfd.2010.1932

Farklı Kekik Yağı Dozlarının Mısır Silajının Sindirimi ve Rumen Fermantasyonu Üzerine Etkileri
Pages 933-939 DOI : 10.9775/kvfd.2010.1959

Efficacies of Formic, Oxalic and Lactic Acids Against Varroa destructor in Naturally Infested Honeybee (Apis mellifera L.) Colonies in Turkey
Pages 941-945 DOI : 10.9775/kvfd.2010.1965

Effect of Oocyte Diameter on in vitro Embryo Production in Dogs
Pages 947-950 DOI : 10.9775/kvfd.2010.1988

Postpartum Farklı Günlerdeki İneklere Uygulanan Double-Ovsynch Programının Bazı Reprodüktif Parametrelere Etkileri
Pages 951-956 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2072

Keçilerde Deneysel Oluşturulan Septik Artritisin Farklı Dönemlerinde, Artroskopik Tanı ve Sağaltımında Artroskopik Lavaj ve İntraartiküler Antibiyotik Uygulanmasının Karşılaştırılması
Pages 957-967 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2089

Electroretinographic Evaluation of Photoreceptor Cells in Turkish Shepherd Dogs
Pages 969-976 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2101

Detection of Cryptosporidium spp. in Humans and Calves Through Nested PCR and Carbol Fuchsin Staining Methods in Ankara, Turkey
Pages 977-980 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2140

A Survey on Animal Welfare Attitudes of Veterinary Surgeries, Veterinary Students, Animal Owners and Society in Turkey
Pages 981-985 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2188

Değişik Yem Bitkileri ve Karışımlarından Hazırlanan Silajlarda İnokulant Kullanımının Flieg Puanı ve Ham Besin Maddeleri Üzerine Etkileri
Pages 987-994 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2197

Genetic Parameters and Correlations for Lactation Milk Yields According to Lactation Numbers in Jersey Cows
Pages 995-1000 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2204

Tarsal plate: Protective Structure Peculiar to Buzzard’s (Buteo buteo) Palpebra Inferioris
Pages 1001-1004 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2259

Determination of Ibuprofen in Rabbit Plasma by High-Performance Liquid Chromatography
Pages 1005-1010 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2267

Cloning and Expression of Thermostable β-Amylase Gene of Thermoanaerobacterium thermosulfurogenes in Escherichia coli and Bacillus subtilis BR151
Pages 1011-1016 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2290

Kınalı Kekliklerde (Alectoris chukar) Uçmanın Egellenmesi Amacıyla Kullanılan Tenektomi, Kapsülektomi veya Tenektomi + Kapsülektomi Tekniklerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Pages 1017-1024 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2296

Molecular Identification of Bacteria Isolated from Dairy Herds with Mastitis
Pages 1025-1032 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2300

Türkiye’de Yetiştirilen Altı Yerli Koyun Irkında BMPR-IB (Booroola Geninde FecB Allel Varlığının PCR-RFLP Yöntemiyle Araştırılması
Pages 1033-1036 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2333

Fare in vitro Merkezi Sinir Sistemi Kültürlerinde Yeni Bir Metot: Etkinlik Araştırması
Pages 1037-1043 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2335

A Research Based Evaluation of the Natural Grasslands within the Aspect of Sustainable Livestock Production Systems in Highlands of the Eastern Turkey
Pages 1045-1049 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2339

Tahirova Tarım İşletmesindeki Siyah Alaca İneklerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerinin Genetik Parametreleri
Pages 1051-1056 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2356

Trakya Bölgesi’nde (Türkiye) Culicoides Latreille, 1809 (Diptera: Ceratopogonidae) Tür Kompozisyonu
Pages 1057-1060 DOI : 10.9775/kvfd.2010.3017

Antifungal Effects of Lactobacillus spp. Bacteria on Candida Yeast
Pages 1061-1064 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2363

Is It Possible to Treat Equine Papillomatosis with Ivermectin Given by Orally Route?
Pages 1065-1068 DOI : 10.9775/kvfd.2010.1884

Bir Gazella gazella’da (Hatay Dağ Ceylanı) Ultrasonografİ ile Gebelik Tanısı
Pages 1069-1071 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2244

Allografting and Xenografting of Testis Tissue and Using Possibilities in the Future
Pages 1073-1077 DOI : 10.9775/kvfd.2010.2144

Journal Cover