Other Issues : Previous Next
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2012 , Vol 18 , Issue 1
Articles
A Coprological Study of Helminth Infections of Horses in Istanbul, Turkey
Pages A1-A6 DOI : 10.9775/kvfd.2011.4921

Zara Yöresindeki Koyunlarda Fasciolosis’in Koproantijen ELISA ve Sedimentasyon-Çinko Sülfat Flotasyon Yöntemi ile Araştırılması
Pages A7-A12 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5110

Parasitic Isopods of Bogue [Boops boops (Linnaeus, 1758)] from the Antalya Gulf (Turkey)
Pages A13-A16 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5122

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesindeki Koyun ve Keçilerde Kene Enfestasyonları
Pages A17-A22 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5209

Monogenean Parasites of White Bream (Blicca bjoerkna Linnaeus, 1758) in Lake Sapanca, Turkey
Pages A23-A28 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5239

Kars ve Iğdır Civarındaki Köpeklerde Dirofilaria immitis (Leidy, 1856)’nin Prevalansı ve Potansiyel Vektör Sivrisinek Türleri Üzerine Araştırmalar
Pages A29-A34 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5342

Molecular Characterization of Sheep Isolates of Echinococcus granulosus in Kilis Province
Pages A35-A38 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5445

Niğde Yöresinde Atlarda Neospora spp. Seroprevalansının Araştırılması
Pages A39-A42 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5469

Demodex spp. Prevalence among University Students
Pages A43-A46 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5970

The Frequency of Trichomonas vaginalis, Gardnarella vaginalis and Candida ssp. Among Infertile Men and Women with Vaginitis
Pages A47-A52 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5972

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastalarında Entamoeba histolytica Prevalansı
Pages A53-A56 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5974

Sağlıklı Kişilerin Kirpiklerinde Demodex folliculorum ve Demodex brevis Görülme Sıklığı
Pages A57-A60 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5980

Hayvancılıkla Uğraşanlarda ve Sığırlarda Cryptosporidium spp. Yaygınlığının ELISA ile Araştırılması
Pages A61-A64 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5981

Kars Yöresinde Periparturient Dönemdeki İneklerde Eimeria ve Cryptosporidium Türlerinin Yaygınlığı Üzerine Araştırmalar
Pages A65-A70 DOI : 10.9775/kvfd.2011.599

Sağlık Yüksekokulu Yaz Okulu Öğrencilerinde Paraziter Hastalıklar Bilgi Düzeyi
Pages A71-A75 DOI : 10.9775/kvfd.2011.6014

A New Approach for Determining the Spatial Risk Levels for Visceral and Cutaneous Leishmaniasis related with the Distribution of Vector Species in Western Part of Turkey using Geographical Information Systems and Remote Sensing
Pages A77-A84 DOI : 10.9775/kvfd.2011.6044

Uyuz Ön Tanılı Hastalarda Sarcoptes scabiei Araştırılması
Pages A85-A87 DOI : 10.9775/kvfd.2011.6059

Üçüncü Basamak Hastanede Parazitoloji Laboratuvarına Müracaat Eden Hastalarda anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Dağılımı
Pages A89-A92 DOI : 10.9775/kvfd.2011.6060

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında 2009-2010 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
Pages A93-A96 DOI : 10.9775/kvfd.2011.6061

Çorum’da 2006-2011 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
Pages A97-A99 DOI : 10.9775/kvfd.2011.6062

2002-2011 Yılları Arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalına Başvuran Hastalarda Demodex spp. Görülme Sıklığı
Pages A101-A103 DOI : 10.9775/kvfd.2011.6063

Prevalence and Associated Factors of Cryptosporidium spp and Cyclospora cayetanensis in Izmir Province, Turkey
Pages A105-A110 DOI : 10.9775/kvfd.2011.6067

Diyarbakır Yöresinde Sığırlarda Theileria annulata ve T. buffeli’nin Multiplex PCR ile Saptanması
Pages A111-A114 DOI : 10.9775/kvfd.2011.6073

The in vitro Effects of Azithromycin and Clarithromycin on Promastigotes and Amastigotes of Leishmania tropica
Pages A115-A120 DOI : 10.9775/kvfd.2011.6077

Kutanöz Leishmaniasis Tanısında Serolojinin Yeri
Pages A121-A124 DOI : 10.9775/kvfd.2011.6083

Genotyping of Giardia lamblia in a Cohort of Turkish Patients: A Search for a Relationship between Symptoms and Genotypes
Pages A125-A131 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5968

Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Varroa destructor Enfestasyonu ile Mücadelede Farklı Organik Bileşiklerin Kullanımı ve Koloni Performansına Etkileri
Pages A133-A137 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6000

Türkiye’de İnsan Fasciola hepatica İzolatının Moleküler Karakterizasyonu
Pages A139-A143 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6064

Dientamoeba fragilis ile Enfekte Hastaların Genel Özellikleri: Manisa İlinden Yüz Hastalık Kohortun İnceleme Sonuçları
Pages A145-A149 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6080

Okullarda Düzenli Aralıklarla Gerçekleştirilen Kontroller Saç Biti (Pediculus capitis) İnsidansını Düşürmekte Yeterli Olabilir mi?
Pages A151-A154 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6084

Dışkıda Protozoonların Araştırılmasında Konvansiyonel ve Ticari Trikrom Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Pages A155-A159 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6089

Feconomics®: A Simple, Novel and Fast Technique for Stool Concentration in Parasitology Laboratory
Pages A161-A165 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6091

Determination of the Effects of Anti-parasitic Drugs on the Viability of Blastocystis Strains Via MTT Assay
Pages A167-A170 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6099

Blastocystis Türlerinin Tanısında Yeni Bir Yaklaşım: Direk Floresan Antikor Yöntemi
Pages A171-A174 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6100

Kayseri İli Parklarında Bulunan Oyun Alanlarının Askarit Türleri İle Kontaminasyonunun Parazitolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Pages A175-A180 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6104

Investigation of Some Sera Biomarker Levels in Fascioliasis Patient
Pages A181-A185 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6111

Klinik Bakımdan Sağlıklı Görünümlü Koyunlarda Coenurosisin Yaygınlığı
Pages A187-A191 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6115

Kars Yöresinde Sığır ve Köpeklerde Neospora caninum Üzerine Epidemiyolojik Araştırmalar: Gruplararası Çalışma
Pages A193-A199 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6181

Ocak 2010-Haziran 2011 Tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Polikliniğinde Saptanan E. histolytica/dispar Olguları
Pages A201-A204 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6214

Gastrointestinal Sistem Yakınması Olan Hastalarda Dışkının Parazitolojik ve Bakteriyolojik İncelemelerinin Karşılaştırılması
Pages A205-A208 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6215

Farklı İllere Ait Buzağı Dışkı Bakısı Sonuçları
Pages A209-A214 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6350

Geographical Distribution of Hypodermosis (Hypoderma sp.) in Northern Punjab, Pakistan
Pages A215-A219 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6533

Kars Yöresinde Sığırlarda Cryptosporidium parvum Subtiplerinin Belirlenmesi
Pages A221-A226 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6565

A Case of Contracaecum sp. (Ascaridida: Anisakidae) Infection in Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus)
Pages A227-A229 DOI : 10.9775/kvfd.2011.5982

Akciğer Hidatik Kisti ve Strongyloides stercoralis Birlikteliği: Olgu Sunumu
Pages A231-A233 DOI : 10.9775/kvfd.2011.6015

Suppurative Cholangitis Caused by Ascaris lumbricoides: Report of A Fatal Case
Pages A235-A237 DOI : 10.9775/kvfd.2011.6051

Plasmodium falciparum’un Etken Olduğu Yurtdışı Kaynaklı Bir Sıtma Olgusu
Pages A239-A240 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6265

Two Chewing Lice Species, Colpocephalum subzerafae and Laemobothrion tinnuculi, on a Kestrel (Falco tinnunculus) in İstanbul: Two New Records from Turkey
Pages A241-A244 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6313

Küresel Isınma ve Parazitler
Pages A245-A248 DOI : 10.9775/kvfd.2012.6242

Journal Cover