Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2018 , Vol 24 , Issue 1
Effect of ZnO Nanoparticles on In Vitro Gas Production of Some Animal and Plant Protein Sources
Elnaz GHAFFRI CHANZANAGH1, Jamal SEIFDAVATI1, Farzad Mirzaei Aghjeh GHESHLAGH1, Hossein Abdi BENAMAR1, Reza Seyed SHARIFI1
1Department of Animal Science,University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, IRAN DOI : 10.9775/kvfd.2017.18187 Bu çalışma bazı hayvan ve bitki protein kaynaklarının in vitro gaz üretimi üzerine 0, 30 ve 60 ppm düzeylerinde ZnO ilavesinin etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 2, 6, 12, 24, 48 ve 72 saat inkübasyolarda gaz üretimi ölçülmüş ve gaz üretim analizi amacıyla 200 mg örnek kullanılmıştır. 72 saat inkübasyon sonrasında bitki kaynaklarından soya fasulyesi yemi (SM) ile hayvan kaynaklarından kanatlı sakatat yeminden (POM) elde edilen en fazla gaz üretimi 200 mg kuru maddede sırasıyla 58.23 ve 28.34 mL olarak belirlendi. İnkübasyon verilerinden elde edilen gıda parametrelerinde, soya fasulyesi yemi için metabolize edilebilir enerji 0, 30 ve 60 ppm ZnO nanopartikül ilavelerinde sırasıyla 8.55, 8.81 ve 7.54 olup en yüksek seviyede ve kanlı yem (BM) için en düşük seviyede olup sırasıyla 2.26, 2.31 ve 2.01 MJ/kg kuru madde (DM) olarak tespit edildi. En yüksek sindirilebilir organik madde (DOM) miktarı, kısa zincirli yağ asitleri (SCFA) ve mikrobiyal protein (MP) SM için belirlenirken en düşük seviyeler BM için tespit edildi. Sonuç olarak; 0, 30 ve 60 ppm düzeylerinde ZnO nanopartiküllerinin kullanımının bazı hayvansal ve bitkisel kaynaklarda in vitro gaz üretimi üzerine etkisinin olmadığı ve inkübasyon süreleri ile besin parametreleri üzerine anlamlı bir etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir. Keywords : İn vitro gaz üretimi, Besin parametreleri, Protein kaynakları, ZnO nanopartikülleri