Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2022 , Vol 28 , Issue 4
Milk Non-Enzymatic Immunofiltration Assay "mNERIFA": An Alternative Rapid Bovine Milk Test for Anti-Brucella Antibody Detection
Evrim GENÇ1, Gülnur SERDAR2, Yunus KILIÇOĞLU3, Oktay GENÇ1
1Ondokuz Mayıs University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Microbiology, TR-55139 Samsun - TÜRKİYE
2Samsun Veterinary Control Institute, Department of Rabies Diagnostic, TR-55200 Samsun - TÜRKİYE
3Samsun Veterinary Control Institute, Department of Serology, TR-55200 Samsun - TÜRKİYE
DOI : 10.9775/kvfd.2021.26927 Hızlı süt testleri brusellozun indirekt teşhisi amacıyla sınırlıdır ve yetersiz teşhis özellikleri ve uygun olmayan işleme süreci nedeniyle genellikle tercih edilmez. Bu çalışmada, Non-Enzimatik İmmünofiltrasyon Testi (NERIFA) olarak bilinen hızlı bir immünfiltrasyon testi, süt NERIFA olarak tanısal performanslarına ve anti-Brucella antikor tespiti yönünden sığır süt örnekleriyle değerlendirildi. Bu amaçla referans serumlardan oluşturulan rennin ile çökeltilmiş sütten elde edilen süt serumu test materyali olarak kullanıldı. Ayrıca, mNERIFA"nın değerlendirilmesi için bir enzim immünosorbent testi (ELISA) geliştirildi. ELISA"nın, Receiver Operating Procedures (ROC) analizi ile Youden endeksi olarak bildirilen tanı indeksi (J: 0.963) ile Eğri Altındaki Alan (AUC) (0.996) değerine dayalı olarak uygunluğu (P<0.001) onaylandıktan sonra, mNERIFA ile kappa istatistiksel analizi ile karşılaştırıldı. ELISA"nın tanısal performanslara dayalı olarak mNERIFA ile karşılaştırması, ELISA"nın performansının mNERIFA ile mükemmel uyum içinde olduğunu (κ=0.97) ve bu uyumun %95 güven aralığında %0.97 (%0.92-%0.99) olduğu belirlendi. mNERIFA"nın optimizasyon sürecinde, bireysel ve havuzlanmış süt serumu örnekleri arasında anlamlı bir fark olmadığı (P>0.05) ve bireysel testler yerine 5 örneklik bir havuzun kullanılabileceği belirlendi. Bu çalışmada, mNERIFA"nın, tanısal performanslarına, uygulanabilirliğine ve havuzlama kapasitesine bağlı olarak sığır sütü örneklerinde anti-Brusella antikorlarının tespiti için hızlı bir test olarak önerilebileceği sonucuna varılmıştır. Keywords : Bovine brucellosis, Milk NERIFA, Milk test, Rapid test, Serology