Zihni MUTLU, Murat KARABA─×LI, Yusuf ALTUNDA─×, Svetoslav Stoyanov HRISTOV. Correcting Angular Limb Deformities of Radius-Ulna and Tibia in Nine Dogs Using Computer-Assisted Spider Frame System. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 29 (6): 673-682, 2023. DOI: 10.9775/kvfd.2023.30175