Peidong LI, Jinbo YANG, Hao ZHU, Xue WANG, Hao SHI, Shiqiang CHENG, Li MA, Tianyao YANG, Sheng ZHOU, Zhaoyang LI, Chunguo LIU. The Genetic Analysis of Broiler-origin H9N2 Influenza Virus with Internal Genes Highly Homologous to the Recent Human H3N8 Virus. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 29 (2): 201-206, 2023. DOI: 10.9775/kvfd.2022.28820