Huaixia ZHANG, Yunfeng CUI, Liping ZHANG, Long REN, Qian CHEN, Jipeng JIN, Jianlei JIA. Feeding a Low-protein Maternal Diet Affects Qinghai Bamei Piglet Jejunal Structure and Microbial Function Response. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 28 (6): 723-731, 2022. DOI: 10.9775/kvfd.2022.27994