Jianguo MEI, Jinqiu ZHUANG, Yumao WANG, Bing ZHANG, Shijun FU, Shijin GUO, Yan WANG, Ling MO, Lu GUO, Jingjing SONG. The Method Evaluation of Culturing DF-1 to Proliferate Canine Distemper Virus in Mink with Cephodex Microcarrier. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 28 (6): 701-708, 2022. DOI: 10.9775/kvfd.2022.27771