Mykola KUKHTYN, Volodymyr SALATA, Halyna KOCHETOVA, Zoya MALİMON, Kateryna MIAHKA, Yulia HORIUK, Oleg POKOTYLO. Content of 17β-Estradiol in Raw Milk in Ukraine. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 28 (6): 673-679, 2022. DOI: 10.9775/kvfd.2022.27513