Shanshan ZHANG, Hongbing XIE, Mingcheng LIU, Airong ZHENG, Haixing YAN, Mingyuan DUAN, Xiaobing WEI, Zhanwei TENG, Jianhe HU, Huihui ZHANG, Xiaojing XIA. Rapid Visual Detection of Streptococcus suis and Actinobacillus pleuropneumoniae Th rough Duplex Recombinase Polymerase Amplification Combined with Lateral Flow Dipsticks. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 28 (5): 601-611, 2022. DOI: 10.9775/kvfd.2022.27691