Jin LUO, Wenge LIU, Qiaoyun REN, Xiaokai SONG, Ruofeng YAN, Guangyuan LIU, Xiangrui LI. The Characteristic Analysis of Ribosomal Protein L12 in Haemaphysalis longicornis (Acari: Ixodidae) Ticks. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 28 (5): 571-578, 2022. DOI: 10.9775/kvfd.2022.27585