Guangzhen LI, Shengmei CHEN, Yinlu XIE, Weixin GUO, Zhijie MA. Whole Mitogenome of Golmud Yak (Bos grunniens): Sequencing, Characterization and Phylogenetic Analysis. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 28 (4): 523-527, 2022. DOI: 10.9775/kvfd.2022.27313