Zhengli WANG, Jiaxu YAN, Shengjie GAO, Xiancun ZENG, Liying DAI, Jungang WANG, Hong SHEN. Effect of Antimicrobial Peptides from Fly Maggots on Immunity of Yellow-feathered Broilers. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 28 (3): 291-297, 2022. DOI: 10.9775/kvfd.2021.26778