Zongling LIU, Wenqian ZHANG, Chunhao ZHU, Xi CHEN, Yukun ZHAO, Yanping WANG, Weibin ZENG. Effect of Different Litter Size on The Rate of Postpartum Uterine Involution in Hu Sheep. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 28 (2): 275-280, 2022. DOI: 10.9775/kvfd.2021.26965