Liuming ZHANG, Tariq SOHAIL, Yanhu WANG, Yan KANG, Xuyang WANG, Xiaomei SUN, Yongjun LI. The Effect of Different Storage Temperature on Hu Ram Sperm Parameters. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 28 (2): 201-209, 2022. DOI: 10.9775/kvfd.2021.26676