Yan-yan SHAO, Lin FU, Meng-ting ZHU, Ying NAN, Heng YANG, Zong-sheng ZHAO. Mechanism of miR-665 Regulating Luteal Function Via Targeting HPGDS. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27 (6): 681-690, 2021. DOI: 10.9775/kvfd.2021.26080