Xu-xuan ZHANG, Guo-wei LAN, Zhe WANG, Chen-hao JIANG, Jing XI, Yao LI, Jun QIAO, Yan REN. Bioinformatic Analysis of Differentially Expressed Genes in Porcine Intestinal Epithelial Cells Infected with Transmissible Gastroenteritis Virus. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27 (6): 803-809, 2021. DOI: 10.9775/kvfd.2021.26373