Xi CHEN, Hanying CHEN, Song JIANG, Hong SHEN, Xiancun ZENG. Identification of LncRNA Expression in the Estrous Cycle of Qira Black Sheep and Its Combination with miRNA Analysis. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27 (6): 733-740, 2021. DOI: 10.9775/kvfd.2021.26203