Xueyong ZHANG, Yingna JIAN, Yong FU, Hong DUO, Zhihong GUO. Development of a Multiplex PCR Assay for the Simultaneous Detection of Echinococcus spp. in Wild Canids in the Qinghai-Tibet Plateau Area of China. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27 (6): 707-715, 2021. DOI: 10.9775/kvfd.2021.26148