Ying NAN, Yifan XIE, Menti ng ZHU, Heng YANG, Zongsheng ZHAO. MicroRNA-200c Mediates the Mechanism of MAPK8 Gene Regulating Follicular Development in Sheep. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27 (3): 279-284, 2021. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24981