Hong JI, Ziyi SHAO, Ying LIU, Xu ZHANG, Chunyang NIU, Jingru GUO, Bin XU, Xuelong ZHAN, Juxiong LIU, Jianfa WANG. Effects of Diff erent Degrees of Cold Stress on FIAF Expression in Pigs. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27 (2): 135-140, 2021. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24832