Hong DUO, Yong FU, Xiuying SHEN, Zhihong GUO, Xueyong ZHANG, Yijuan MA, Mohammed YOSRI, Tiancong SUN, Youlu CHEN, Gengqiu JIUNAI. Evaluation of the Recombinant EgAgB8/2 Antigen for the Diagnosis of Cystic Echinococcosis in Tibetan Sheep on the Qinghai-Tibetan Plateau, China. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27 (2): 203-208, 2021. DOI: 10.9775/kvfd.2020.25067