Liuming ZHANG, Tariq SOHAIL, Yongjun LI, Yanhu WANG, Changjiang CHU, Yunkui FENG, Jinliang MA. Effect of Different Extenders on the Sperm Quality Parameters of Hu Ram Semen Preserved at 16ÂșC. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27 (1): 83-91, 2021. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24783