Qi-Quan JIN, Ming ZHOU, Yu-Long HU, Liang CHEN, Yu LIU, Yu-Qing WANG, Mei-Tong WU, Rui-Xue ZHANG, Wen-Ying LIU. Inhibitory Eff ect and Mechanism of Oyster Enzymatic Hydrolysate on Lung Metastasis in the Subcutaneous Lewis Lung Cancer Model in Mice. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27 (1): 73-82, 2021. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24776