Ruirui HU, Liang FENG, Tao GUO, Rui YAO, Yaxin LI, Xiaokui WANG, Taotao MI, Shengwei HU. Inhibition of CD46 Receptor by RNAi Enhances Cell Resistance to BVDV Infection. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27 (1): 129-132, 2021. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24679