Peng SUN, Yong FU, Qiaofeng WAN, Mohamed YOSRI, Shenghu HE, Xiuying SHEN. Complete Genome Sequencing of Mycoplasma bovis Type Strain Ningxia-1 and Systematic Bioinformatic Characterization for Housekeeping-related Genes. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (5): 647-656, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24089