Gang LIU, Shuo ZHAO, Sándor HORNOK, Meihua YANG, Wurelihazi HAZIHAN, Xinli GU, Yuanzhi WANG. Rickettsia aeschlimannii and Wolbachia endosymbiont in Ctenocephalides canis from Eurasian lynx (Lynx lynx) Near the China-Kazakhstan Border. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (5): 711-715, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24080