Yueli WANG, Zhongchen MA, Huan ZHANG, Jihai YI, Yong WANG, Tiansen LI, Chuangfu CHEN. The Deletion of Omp19 Gene of Brucella abortus 2308 Reduces Its Survival in Mouse Macrophage and in Mice. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (6): 749-755, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24280