Bin HU, Shouping ZHANG, Yanhua XU, Zhichen WANG, Qiuxuan REN, Jingfei XU, Yongjun DONG, Lirong WANG. Development of a SYBR Green Real-Time PCR Assay with Melting Curve Analysis for Simultaneous Detection of Actinobacillus pleuropneumoniae and Haemophilus parasuis. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (5): 665-670, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24110