Xiaowei FANG, Wei HU, Yu ZHANG, Chen WANG, Qingping LUO, Hui WU, Xiongyan LIANG, Yufang GU, Chun FANG, Yuying YANG. Roles of Histidine Kinase Gene yycG in the Pathogenicity of Listeria monocytogenes. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (5): 679-686, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24179