Si-Lu NI, Fei GAO, Chen-Xiang ZUO, Xi-Dian TANG, Ming-Jie LIU, Jian-Jun CHANG, Yong WANG, De-Kun CHEN, Wen-Tao MA. Neutrophils: A Critical Participator in Common Diseases of Ruminants. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (5): 719-727, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24012