Ling PENG, Xiaoqing YUAN, Ran FANG, Weizhen LIU-FU, Quan WEN, Xufu YANG. Serovars, Antimicrobial Susceptibility and Molecular Characteristics of Haemophilus parasuis Isolates in Southern China. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (4): 491-497, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2019.23587