Yanhua HE, Xusheng MA, Xin HUANG, Jinliang SHENG, Fagang ZHONG, Xinxia ZHAO, Yunfen ZHANG, Chuangfu CHEN. Detection of BVDV 1q in China: Genetic Characterization and Experimental Infection for the Investigation of It"s Pathogenicity. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (3): 377-384, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2019.23273