Zhihai SHI, Wenjia WANG, Zhaoxue XU, Mengmeng ZHAO, Yali LAN. Detection and Molecular Characterization of BCoVs Circulating in Central China Based on the Full-length Spike Gene. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (2): 181-186, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2019.22678