Pengcheng WEN, Qiaoneng YANG, Weibing ZHANG, Min YANG, Qi LIANG, Yaoyao JIAO, Yanli ZHU. Comparison of Tenderness and Calpains Activity of Yak Meat in Different Ages During Postmortem Aging. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (2): 239-246, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2019.22854