Mengmeng JIANG, Yan LI, Shichen XIE, Shengzhong XIAO, Yanhong ZHANG, Yan YANG, Yuanzhi WANG, Jinliang SHENG. Anaplasma ovis and Anaplasma phagocytophilum Infection in Sheep and Wild Rodents from Northern Xinjiang, Northwest China. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (2): 295-298, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2019.22317