Mengfan QIAO, Cheng CHEN, Sufang YANG, Xingxing ZHANG, Lulu TIAN, Haiting LU, Shasha GONG, Xuepeng CAI, Qingling MENG, Jun QIAO. Identification and Characterization of Immunogenic Genes from Genomic Expression Library of Mycoplasma ovipneumoniae. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (2): 201-207, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2019.22730