Ling YANG, Xiaolei YAO, Xiaoyong CHEN, Shengqin ZANG, Hongxin SUN, Yue LIU, Weitao DUN. Expression of Follicle-stimulating Hormone, Luteotropic Hormone, Estrogen and Progesterone Receptors in Ovary, Oviduct and Endometrium After Estrus Induction in Ewe. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (1): 65-70, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2019.22274