Kaijun WANG, Mengli ZHENG, Ao REN, Chuanshe ZHOU, Qiongxian YAN, Zhiliang TAN, Peihua ZHANG, Kangle YI. Effects of High Rice Diet on Growth Performance, Nutrients Apparent Digestibility, Nitrogen Metabolism, Blood Parameters and Rumen Digestibility, Nitrogen Metabolism, Blood Parameters and Rumen. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (6): 749-755, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2019.21721