Huan ZHANG, Benben WANG, Jihai YI, Zhen WANG, Junbo ZHANG, Yuanzhi WANG, Chuangfu CHEN. Brucella suis S2 Isolated from Aborted Sheep Fetuses in Northwestern China. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (6): 869-872, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2019.21752