Zongsheng ZHAO, Mengting ZHU, Shaoqi CAO, Manjun ZHAI, Heng YANG, Ying NAN. Effect of Inhibin-βA Subunit Gene on Reproductive Performance of Kazakh Sheep in Non-breeding Season. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (5): 611-618, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2018.21414