Qiu-yong CHEN, Ru-jing CHEN, Xue-min WU, Yong-liang CHE, Bo HOU, Chen-yan WANG, Long-bai WANG, Lun-jiang ZHOU. Study on the Antibody Level Differences of PED IgG and IgA, TGE IgG and PoR IgG After Immunization with Different Porcine Viral Diarrhea Vaccine Combinations. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (5): 589-596, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2018.21183