Chun FANG, Xueyang CHEN, Xiongyan LIANG, Xiaowei FANG, Keli GAO, Jing CHEN, Yufang GU, Yuying YANG. The Effect of Single Amino Acid Substitution in SecA2 on Protein Translocation and Pathogenicity of Listeria monocytogenes. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (5): 665-672, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2018.21558