Wenqiang ZHONG, Ying CHEN, Shasha GONG, Jun QIAO, Qingling MENG, Xingxing ZHANG, Xifeng WANG, Yunfu HUANG, Lulu TIAN, Yanbing NIU. Enzymological Properties and Nematode-Degrading Activity of Recombinant Chitinase AO-379 of Arthrobotrys oligospora. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (4): 435-444, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2018.20603