Yuzi WU, Hassan Z. A., Lizhong HUA, Lei ZHANG, Beibei LIU, Zhenzhen ZHANG, Haiyan WANG, Yanna WEI, Zhixin FENG, Hafizah Yousuf CHENIA, Guoqing SHAO, Qiyan XIONG. Establishment and Application of a Real-time, Duplex PCR Method for Simultaneous Detection of Mycoplasma hyopneumoniae and Mycoplasma hyorhinis. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (3): 405-414, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2018.21137