Shouping ZHANG, Xiaojing XIA, Lirong WANG, Renfeng LI, Meng YANG, Sanhu WANG. Associations Between Forkhead Box L2 Expression and Ovary Development in Laying Hens. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (3): 305-309, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2018.20864