Mengting ZHAI, Jian MOU, Mengting ZHU, Yanping LIANG, Mingyuan WANG, Zongsheng ZHAO, Hongmei ZHANG. Polymorphisms of MBL Gene Introns and Their Association with MBL Serum Levels in Hu Sheep. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (3): 349-356, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2018.20969