Jiasan ZHENG, Renyue WEI, Jiaren ZHANG, Zheng WANG, Tingting ZHU, Hongri RUAN, Jun SONG. The Efficacy of Conjunctiva Coverage in Combination with Amnion Liquid Supernatant Eye Drop on Deep Layer Corneal Ulcer in Canine Caused by Alkali Burn Combined with Mechanical Injury. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (3): 365-372, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2018.21007