Hai-Yang YU, Yu ZHAO, Shu-Qi LI, Xiu-Le FU, Wei ZHOU, Bing-Bing XIA, Jason CHEN, Jun ZHAO, Ming-Li WANG. Pharmacokinetic Studies of the Recombinant Bovine Interferon-alpha in Cattle. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (1): 17-23, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2018.20133