Fan-fan ZHANG, Yu-xin TANG, Yu YE, Nannan GUO, Min ZHANG, Hao LI, Dan LEI, Qiong WU, Dong-yan HUANG, De-ping SONG. Identification and Genetic Characterization of Astrovirus in Wild Boar (Sus scrofa) in China. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (6): 899-903, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2018.20139